Véltje Braaf

Véltje Braaf
Bargamezz en Fiesta Alosta
2009
Volume 1
14 nummers

1
Droi Daugen
Bargamezz
Tekst:
Origineel nummer: -
2
K Em Posjtes
Bargamezz
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Koeirani
Bargamezz
Tekst:
Origineel nummer: -
4
Popopoo
Bargamezz
Tekst:
Origineel nummer: -
5
T Strontlieken
Bargamezz
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Voil Soert
Bargamezz
Tekst:
Origineel nummer: -
7
Véltje Braaf
Bargamezz & Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
8
Franswaas
Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
9
Gezjeneirt En Vrièt Gambeteirt
Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
10
H.M.F.
Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
11
Hoilige Roskes
Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
12
Oever Oilsjt
Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
13
T Kiekelieken
Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
14
Wooromni Dooromni!
Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Liekes Oit Den 80e Stoet (stoet 2008)

Salongcarnavalisten

2009

6

t Es Weir Van Da!

Bargamezz en Fiesta Alosta

2012

4

Giejsteg

Porteplum

2009

4

De groesjte ziëver van BARGAMEZZ & FIESTA ALO

Bargamezz en Fiesta Alosta

2015

7

Frit mè saas en currywest'n

Bargamezz en Fiesta Alosta

2014

6

t Es Ambiaans

Bargamezz en Fiesta Alosta

2011

3

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-482

daugen tot carnaval!