As De Gordantjes Toe Zén - Volume 1

As De Gordantjes Toe Zén - Volume 1
Liekes Ver Op Kaffei
2010
Volume 1
20 nummers

1
Iet Noig
Gary & Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
2
Ik Bek Mé A
Ida & Suzan
Tekst:
Origineel nummer: -
3
t Busken Van Kamiel
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
4
Groeit Oilsjt
Alosteez
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Dronkord
Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Fok Joe
Fie
Tekst:
Origineel nummer: -
7
In Oilsjt Est Carnaval
Bart Neirinckx
Tekst:
Origineel nummer: -
8
Das Oilsjt
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
9
Goi Etj
Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
10
De Konterteiven
Prinsj Barak Van Moilebeik
Tekst:
Origineel nummer: -
11
Kiele Kiele
Den Bremt & Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
12
Eren Dief
De Joe
Tekst:
Origineel nummer: -
13
Kamiel Crombé
t Es Om Zjiep
Tekst:
Origineel nummer: -
14
Oelalala
Fie & Lynn
Tekst:
Origineel nummer: -
15
Ier In Oilsjt
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
16
k Weit Woor Dak Zot Van Ben
Swa
Tekst:
Origineel nummer: -
17
Verbonnen On Vastelauved
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
18
k Ben
Ida
Tekst:
Origineel nummer: -
19
Goi Hangt Mén Kloeiten Oit
Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
20
Da Zal Dor Tellen
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Vèr As Ge A Carnavalploenje Oon Etj

Liekes Ver Op Kaffei

2016

7

Vèr No De Match

Liekes Ver Op Kaffei

2013

4

Ad Fundum Kameroten

Prinsencaemere

2010

19

De Salongcarnavalisten Bringen Oit, Den 81ste Stoe

Salongcarnavalisten

2010

7

Michel Cleemput & Co

Muzikoilsjt

2010

2

As De Gordantjes Toe Zén - Volume 2

Liekes Ver Op Kaffei

2011

2

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-34

daugen tot carnaval!