Peter Vér 2018

Peter Vér 2018
Prinsenverkiezing
2018
Volume 1
7 nummers

1
Da Kaan Alliejn In Oilsjt
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
2
A Sleiters Man
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Geldj Mè Oeipen
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
4
't Schoeinsjte Van Aal
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Van Links, Nor Rechts
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Vér Oilsjt Carnaval
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
7
As Elke Stelling Verdwantj
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Ode oon Oilsjt en Carnaval

Lolo

2018

1

Show Raf Vér 2017

Prinsenverkiezing

2017

1

Prins Alex 2018

Prinsenverkiezing

2018

1

De Waaijt Elbum

Prinsenverkiezing

2019

1

Loeken Tatjen

Muzikoilsjt

2018

9

Show Dennis 2016

Prinsenverkiezing

2016

1

3426

Liekes

212

CD's

663

Teksten

132

daugen tot carnaval!