Peter Vér 2018

Peter Vér 2018
Prinsenverkiezing
2018
Volume 1
7 nummers

1
Da Kaan Alliejn In Oilsjt
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
2
A Sleiters Man
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Geldj Mè Oeipen
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
4
't Schoeinsjte Van Aal
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Van Links, Nor Rechts
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Vér Oilsjt Carnaval
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
7
As Elke Stelling Verdwantj
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Eirekes 2018

Bargamezz en Fiesta Alosta

2018

9

Show Younes Vér 2015

Prinsenverkiezing

2015

1

Show David Vér 2017

Prinsenverkiezing

2017

1

Oilsjt, Ik Zing A Geren

De Zjieverleppen

2018

1

De laaaaa...aaaangste stoet

Salongcarnavalisten

2018

15

Vèr As Ge Een Hongerken Etj

Liekes Ver Op Kaffei

2018

9

3391

Liekes

209

CD's

663

Teksten

181

daugen tot carnaval!