Peter Vér 2018

Peter Vér 2018
Prinsenverkiezing
2018
Volume 1
7 nummers

1
Da Kaan Alliejn In Oilsjt
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
2
A Sleiters Man
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Geldj Mè Oeipen
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
4
't Schoeinsjte Van Aal
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Van Links, Nor Rechts
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Vér Oilsjt Carnaval
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
7
As Elke Stelling Verdwantj
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Show Dennis 2016

Prinsenverkiezing

2016

1

Prins Alex 2018

Prinsenverkiezing

2018

1

Vastelauved

De Melkmoilen

2018

3

Vèr As Ge Een Hongerken Etj

Liekes Ver Op Kaffei

2018

9

De Waaijt Elbum

Prinsenverkiezing

2019

1

Show Younes Vér 2015

Prinsenverkiezing

2015

1

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-449

daugen tot carnaval!