Show David Vér 2017

Show David Vér 2017
Prinsenverkiezing
2017
Volume 1
6 nummers

1
Da's Oilsjt
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -
2
Carnaval Zal Noeit Verloeren Goon
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Dozje Trakteirt
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -
4
De Riem Goot Er Af
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -
5
In '17
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Oilsjt Op Iejte Koelen
David Vér 2017
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Show Dennis 2016

Prinsenverkiezing

2016

1

Leiveslank Carnavalist

OpCeeDee

2017

1

Vèr As De Prinsjen Kaffe Drinken

Liekes Ver Op Kaffei

2017

8

Oilsjt Es Van Ons

De Melkmoilen

2017

2

Weir Doeng Ons Kommiene

Porteplum

2017

12

Stekt Er Em In (USB)

Bekanst Bekost

2017

1

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-525

daugen tot carnaval!