Showliekes Boein 3.0

Showliekes Boein 3.0
Prinsenverkiezing
2017
Volume 1
6 nummers

1
Oilsjt E Fiejstpalois
Den Boein
Tekst:
Origineel nummer: -
2
Steiren Oon 't Heimelroik
Den Boein
Tekst:
Origineel nummer: -
3
E Fisjtjen Vér d'Ajoinen
Den Boein
Tekst:
Origineel nummer: -
4
Oilsjt, Ik Zing A Geren
Den Boein
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Blijven Hangen (Yolo)
Den Boein
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Ik Wil As Prinsj Regeiren
Den Boein
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Leiveslank Carnavalist

OpCeeDee

2017

1

Vèr As De Prinsjen Kaffe Drinken

Liekes Ver Op Kaffei

2017

8

Show Younes Vér 2015

Prinsenverkiezing

2015

1

Show Raf Vér 2017

Prinsenverkiezing

2017

1

Weir Doeng Ons Kommiene

Porteplum

2017

12

Oilsjt Es Van Ons

De Melkmoilen

2017

2

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

-331

daugen tot carnaval!