carnavalcd vol 7

carnavalcd vol 7
Konterverkiert
2015
Volume 7
4 nummers

1
Den Dozje Nen Iejte Filou
Poeirtjes, (Silvy) Yordi Melody & KTVK
Tekst:
Origineel nummer: -
2
In De Flora Reigenet Binnen
Poeirtjes, (Silvy) Yordi Melody & KTVK
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Blonte vraan
Stoetlied KTVK
Tekst:
Origineel nummer: -
4
Onder Taufel
Gilles Van Schuylenbergh
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Den Oilsjtersen Bon-Marchei

Prinsencaemere

2015

24

Den Toid Vliegt (as ge a ameseirt)

Salongcarnavalisten

2015

12

carnavalcd vol 6

Konterverkiert

2014

6

Show Younes Vér 2015

Prinsenverkiezing

2015

1

Tsjingeling BIS

Porteplum

2015

10

carnavalcd vol 2

Konterverkiert

2010

2

3522

Liekes

223

CD's

662

Teksten

6

daugen tot carnaval!